03/02/2016

4866 - மேல்முறையீட்டாளரின் நடத்தை, செயல்படும் தன்மை & மனப்போக்கு ஆகியன, ஆணையத்தின் முழு அமர்வு பரிசீலித்து, உரிய நட்வடிக்கை மேற்கொள்ள தகுதியான ஒன்று (?), TNSIC, வழக்கு எண். 34239 / மா. த. த. ஆ / 2014, 07-01-2015, நன்றி ஐயா. Siva Elango

No comments:

Post a comment