14/02/2016

4939 - நீதிமன்ற வழக்கின் கோப்பில் 5 சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் காணவில்லை என்பதால், காவல்துறையில் புகார் தெரிவித்திருக்கலாம், TNSIC, வழக்கு எண். SA-15133 / மா. த. த. ஆ / 2015, 22-01-2016

No comments:

Post a comment