14/02/2016

4942 - அரசு ஊழியர் மீது எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கை குறித்த தகவல், சட்டப்பிரிவு 8(1)(j)-ன் கீழ் வழங்கக்கூடிய தகவல் அல்ல, TNSIC, வழக்கு எண். SA 1392 / விசாரணை / எப் / 2015, 22-01-2016

No comments:

Post a comment