14/02/2016

4948 - ஆவணம் பதிவு செய்தவர் கட்டிட பண ரசீதின் நகல் கேட்கும்பொழுது, பதிவு சட்டத்தை காரணம் கூறி மறுப்பது, சட்டத்திற்கு முரணானது, TNSIC, வழக்கு எண். SA-12583 / மா. த. த. ஆ / 2015, 06-01-2016

No comments:

Post a comment