14/02/2016

4947 - இது போன்ற நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தால், சட்டப்பிரிவு 5(5)-ன் படி, பொது அதிகார அமைப்பாக பாவித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், TNSIC, வழக்கு எண். 16477 / விசாரணை / பி / 2014, 21-01-2016

No comments:

Post a comment