14/02/2016

4946 - சட்டப்பிரிவு 20(1)-ன் கீழ் 25,000-ம் ரூ. 10,000-ஆக குறைப்பு, சட்டப்பிரிவு 19(8)(பி)-ல் வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு ரூ. 10,000/- திரும்ப பொ. த. அ-இடம் ஒப்படைக்க வேண்டுதல், TNSIC, வழக்கு எண். 22508 / விசாரணை / பி / 2014, 21-01-2016

No comments:

Post a comment