15/02/2016

4957 - உரிமையியல் விசாரணை முறை சட்டம் 1908-ன் பிரிவு 151 & 152-ன் கீழ், தீர்ப்பில் (க. ச. எண் பிழை) திருத்தம், இ. ம. எண். 971 / 2015, அ. வ. எண். 299 / 2013, 16-12-2015, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், அவினாசி

No comments:

Post a comment