20/02/2016

4976 - கோரிய தகவல் வினா வடிவில் உள்ளதால், பிரிவு 2(f)ன் படி பதில் அளிக்க விதிகளில் இடமில்லை என்பதை ஏற்கவில்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 53543 / விசாரணை / சி / 2013, 03-11-2014

சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பாக, மனுதாரரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ரூ. 8/-யினை திருப்பி செலுத்த உத்தரவு

No comments:

Post a comment