20/02/2016

4977 - நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் அனுப்பபட்டிருந்தும் பெறப்படவில்லை என தெரிவித்ததற்கு யார் & என்ன காரணம்? என்பதை விசாரிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 50603 / விசாரணை / எப் / 2013, 19-11-2014

No comments:

Post a comment