25/02/2016

5014 - பொது தகவல் அலுவலரோ / முதல் மேல் முறையீட்டு அலுவலரோ, உதவிப் பொது தகவல் அலுவலரிடம் இருந்து தகவல்களை பெற்று, மனுதாரருக்கு வழங்கியிருக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 34080 / விசாரணை / சி / 2013, 27-11-2014

No comments:

Post a comment