25/02/2016

5015 - சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டதற்காக, தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம் 1994-ன் பிரிவு 205-ன் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? விளக்கம் கேட்பு, TNSIC, வழக்கு எண். 30706 / விசாரணை / சி / 2014, 27-11-2014

No comments:

Post a comment