27/02/2016

5029 - தகவல் ஆவணம் பெற கட்டணமாக, நீதிமன்ற வில்லைகள் (Court Fee Stamp) பெற, தமிழ்நாடு தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட (கட்டணங்கள்) விதி 2005-ல் வழிவகை ஏதும் செய்யப்படவில்லை, PA&R, Chennai, 23.02.2016, நன்றி ஐயா. Suresh Bantiya


No comments:

Post a comment