28/02/2016

5032 - தகவல் ஆவணம் வழங்காத்தால் மனுதார்ர்க்கு ஏற்படுத்திய மன உளைச்சலுக்கு த.அ.உ.சட்டம் 2005 பிரிவு 19(8)( b) - ன் படி நாளொன்றுக்கு ரூ.250/- வீதம் அதிகப்பட்சமாக ரூ்50,000/- வழங்கிய தீர்ப்பு, No.CIC/OK/A/2007/00362, 16 July 2007, நன்றி ஐயா. Sampath Masilamani

No comments:

Post a comment