01/03/2016

5040 - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் முறையாக பராமரிக்கப்படுகிறதா? தொடர்புடைய அனைத்து பதிவேடுகளையும் சமர்ப்பிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 24679 / விசாரணை / பி / 2013 (40182 / பி / 2013), 25.11.2014

No comments:

Post a comment