01/03/2016

5041 - பொது தகவல் அலுவலர், தவிர்க்க முடியாத சூழலில், விசாரணைக்கு ஆஜராக இயலாத விடில், அவருக்கு பதிலாக, பணி மூப்பில் மூத்த ஒரு அதிகாரியையாவது அனுப்பி வைக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 24144 / விசாரணை / சி / 2011, 03.11.2014

No comments:

Post a comment