01/03/2016

5042 - மேல் முறையீட்டு அலுவலர், உதவிப் பொது தகவல் அலுவலரான, ஊராட்சி செயலரிடமிருந்து, தகவல்களைப் பெற்று வழங்கியிருக்க வேண்டும், tnsic, வழக்கு எண். 23382 / விசாரணை / சி / 2013, 27-11-2014

No comments:

Post a comment