19/01/2017

5573 - தகவல் சட்டத்தின் கீழ், Indian Money Order மூலம் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு, அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற, கட்டிட பொறியாளர்களின் விவரங்கள் வழங்கப்பட்டது, நன்றி ஐயா. பொ. த. அ., மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருப்பூர், 21.07.2016.
No comments:

Post a comment