06/02/2017

5616 - குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுள், சிலருக்கு குற்ற நிகழ்வில் தொடர்பில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதினால், புலனாய்வை மீண்டும் தொடங்கலாம், Crl.O.P. No.20669 of 2016 and Crl.M.P.Nos.9614 and 9615 of 2016, 24.11.2016, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment