06/02/2017

5617 - சரியான அளவீடுகளை மதிப்பீடு செய்ய, வழக்கறிஞர் ஆணையருக்கு, மீண்டும் கட்டளையிடுவதில் தவறில்லை, C.R.P.(PD)No.1915 of 2013 & M.P.No.1 of 2013, 21.10.2016, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment