24/02/2017

5641 - விண்ணப்பங்கள் ரகசியம் என்றாலும், அதன் அடிப்படையில் இடப்பட ஆணைகளை அளிப்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை, TNSIC, வழக்கு எண். SA-9734/மா. த. த. ஆ / 2016, 04.01.2017

No comments:

Post a comment