24/02/2017

5642 - விண்ணப்பத்தில் சர்வே எண் குறிப்பிடாத நிலையில், நிலம் எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது? சட்டப்பிரிவு 19(8)(b)-ன் கீழ் ரூ 10,000 வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA-9774 / மா. த. த. ஆ / 2016, 04.01.2017

No comments:

Post a comment