27/02/2017

5644 - குற்ற எண்களுக்கான ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டதற்கான அறிக்கைகள் & அவை அழிக்கப்பட்டதற்கு அடிப்படையான police standing orders நகல்கள் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA-653/2015, 04.01.2017

No comments:

Post a comment