27/02/2017

5645 - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005-ன் பிரிவு 7(1)-ன் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் தகவல் வழங்கவில்லை எனில், சட்டப்பிரிவு 19(8)-ன் கீழ் இழப்பீடு வழங்க கோருவது ஏற்புடையது....? TNSIC, வழக்கு எண். SA-3453/விசாரணை/E/2015, 10.01.2017

No comments:

Post a comment