27/02/2017

5646 - சம்பந்தப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர், சார்பு ஆய்வாளர் & சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மீது, விதி 3(அ) ன் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது, TNSIC, வழக்கு எண். SA-9696/A/2015, 09.01.2015

No comments:

Post a comment