10/03/2017

5652 - பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 1908-ன் பிரிவு 49-ன் கீழ், ஆவணங்கள் நீக்கம், வில்லங்கத்தில் பதிவுகள் நீக்கியதன் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, நன்றி ஐயா. மாவட்டப் பதிவாளர், நாமக்கல், 19.03.2012, நன்றி அம்மா. சாந்தி அவர்கள்


No comments:

Post a comment