07/07/2017

5820 - ...காசோலையில் உள்ள கையெழுத்து தன்னுடையது அல்ல என மறுத்தால், புகார்தாரரே அதை மெய்ப்பிக்க வேண்டும்., Crl. A. No. 137 / 2009, 20.01.2009, உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, நன்றி ஐயா. Dhanesh Balamurugan

No comments:

Post a comment