14/07/2017

5826 - பதிவு பெறாத உயில் மூலம் உரிமை ஏற்பட்டுள்ளதை தெரிவிக்கும் வருவாய்த்துறை சான்றுகளை சமர்ப்பிக்கவில்லை, ஆவணம் மறுதலிக்கப்படும்., TNSIC, Case No. SA 5981/மாததஆ/2016, 10.08.2016

No comments:

Post a comment