14/07/2017

5827 - தனக்கு வாரிசுப் பணி கிடைக்க வேண்டும் என்பதை மனுவாக மாற்றி, விவரங்களை கோரியிருப்பது, பணிச் சுமையை கூட்டுமே ஒழிய, குறைக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாக அமையாது, TNSIC, Order No. SA 7859/மாததஆ/2016, 25.08.2016

No comments:

Post a comment