14/07/2017

5829 - த. அ. உ. ச. 2005-ன் பிரிவு 11-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனில், அதற்கான விளக்கத்தை, ஆணையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும், TNSIC, Order No. SA 4695/மாததஆ/2016, 23.08.2016

No comments:

Post a comment