14/07/2017

5831 - அரசு ஆணைகளை மீறி, மறுப்பின்மை சான்று பெறாமல், பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், ஒழுங்கு நடவடிக்கை கோரி, பதிவுத் துறை தலைவருக்கு புகார் அனுப்பலாம், TNSIC, Order No. SA 5607/மாததஆ/2016, 27.08.2016

No comments:

Post a comment