14/07/2017

5834 - சங்கம் பதிவு செய்யப்பட்டது போல்,பொய்யான பதிவு எண்ணைக் குறிப்பிட்டு, செயல்பட்டு வருவதாக கருதினால், மாவட்ட ஆட்சியரிடமோ / காவல்துறையிடமோ புகார் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம், TNSIC, Order No. SA 4758/மாததஆ/2016, 23.08.2016

No comments:

Post a comment