14/07/2017

5835 - தொடர்பு இல்லாத பொ. த. அ-க்கு மனு செய்துவிட்டு, அவரே, சட்டப்பிரிவு 6(3)-ன் கீழ் மாற்றி அனுப்ப வேண்டும் என்பது, ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது அல்ல..(?), TNSIC, Case No. SA 5561 (CP 790 / MP 8758)/மாததஆ/2016, 17.08.2016

No comments:

Post a comment