21/02/2020

6177 - ஆள் மாறாட்டத்தின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யபப்ட்ட போலி ஆவணம் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். NC 439 & 440 / SCIC / 2019, 08.01.2020

1 comment:

  1. According to Stanford Medical, It's indeed the one and ONLY reason this country's women get to live 10 years more and weigh on average 42 lbs lighter than we do.

    (And realistically, it has NOTHING to do with genetics or some secret diet and EVERYTHING about "how" they are eating.)

    BTW, I said "HOW", not "what"...

    Tap on this link to reveal if this little quiz can help you discover your real weight loss possibility

    ReplyDelete