21/02/2020

6178 - தவறுதலான பத்திரப் பதிவுகள், எத்தனை நாட்களுக்குள் ரத்து செய்யப்படும்? TNSIC, வழக்கு எண். SA 397 / SCIC / 2019, 24.01.2020

1 comment:

 1. This way my friend Wesley Virgin's tale launches in this SHOCKING and controversial VIDEO.

  As a matter of fact, Wesley was in the military-and soon after leaving-he discovered hidden, "mind control" tactics that the CIA and others used to get whatever they want.

  THESE are the same secrets lots of celebrities (notably those who "come out of nowhere") and the greatest business people used to become rich and successful.

  You've heard that you use less than 10% of your brain.

  Mostly, that's because most of your BRAINPOWER is UNCONSCIOUS.

  Perhaps that thought has even occurred IN YOUR own mind... as it did in my good friend Wesley Virgin's mind 7 years ago, while riding an unregistered, garbage bucket of a car without a driver's license and with $3 on his banking card.

  "I'm so frustrated with going through life paycheck to paycheck! Why can't I become successful?"

  You've been a part of those those thoughts, ain't it right?

  Your very own success story is waiting to start. You just need to take a leap of faith in YOURSELF.

  Watch Wesley Virgin's Video Now!

  ReplyDelete