21/02/2020

6179 - ஆவணத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்திற்கே உள்ளது, சார் பதிவாளருக்கு இல்லை, TNSIC, வழக்கு எண். SA 1077 / SCIC / 2019, 29.01.2020

1 comment:

 1. Did you hear there is a 12 word phrase you can tell your partner... that will induce intense feelings of love and instinctual appeal for you buried within his heart?

  That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, worship and guard you with all his heart...

  ====> 12 Words Will Fuel A Man's Love Instinct

  This instinct is so hardwired into a man's mind that it will drive him to work better than before to make your relationship as strong as it can be.

  Matter of fact, fueling this mighty instinct is absolutely essential to achieving the best possible relationship with your man that the moment you send your man one of the "Secret Signals"...

  ...You will instantly notice him expose his soul and mind to you in such a way he never expressed before and he'll perceive you as the one and only woman in the universe who has ever truly fascinated him.

  ReplyDelete