21/02/2020

6185 - அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களை, தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்தது தொடர்பான தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA NC 513 / SCIC / 2019, 03.01.2020

1 comment:

  1. As stated by Stanford Medical, It is really the one and ONLY reason this country's women live 10 years longer and weigh on average 42 lbs lighter than we do.

    (And really, it is not related to genetics or some hard exercise and EVERYTHING to do with "how" they are eating.)

    P.S, I said "HOW", not "what"...

    TAP this link to see if this little quiz can help you decipher your true weight loss potential

    ReplyDelete