21/02/2020

6186 - பதிவுத்துறை விதிமுறைகள் / வழிமுறைகள் ல் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ, பொது தகவல் அலுவலர், அதை தெளிவாக விளக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். SA 7925 / SCIC / 2018, 08.01.2020

1 comment:

  1. As reported by Stanford Medical, It is indeed the ONLY reason women in this country live 10 years longer and weigh an average of 42 lbs lighter than us.

    (And realistically, it is not related to genetics or some secret diet and really, EVERYTHING about "HOW" they eat.)

    P.S, I said "HOW", and not "what"...

    Click on this link to uncover if this short questionnaire can help you discover your true weight loss possibilities

    ReplyDelete