27/02/2020

6191 - தகவல் ஆணையத்தில் ஒரு வழக்கு மூன்று கட்டமாக விசாரிக்கப்பட்டு, பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகள், TNSIC, வழக்கு எண். SA 2127 / விசாரணை / பி / 2016, நன்றி ஐயா. சட்ட ஆயுதம்

No comments:

Post a comment