27/02/2020

6192 - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005-ன் சட்டப்பிரிவு 18(1)-ன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட் புகார் மனுவின் மீது உத்தரவு, TNSIC, Case No. SA / CP-12949 / SCIC / 2016, 21.07.2017, Thanks to Mr. Minashi Sundaram

No comments:

Post a comment