14/04/2020

6224 - தாம்பத்ய உறவு பற்றிய பூசலுக்கு அறிவியல் ரீதியாக விடை காணலாம் எனில், நீதிமன்றம் அதனை அனுமதித்தது தவறல்ல, CRP No 1148/2012, 27.09.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்

1 comment: