14/04/2020

6225 - வக்பு தீர்ப்பாயத்தின் முடிவு சரிதானா என்பதை, நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்யலாம், சான்றுகளை மறுபரிசீலனை செய்யலாம், C R No 342/2012, 04.10.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்.

1 comment: