14/04/2020

6226 - எதிரணியின் சார்பாக உரிமை மூலம் பற்றிய தீர்மானம் மேற்கொள்ளாத நிலையில், வட்டாட்சியர் மூலம் வழங்கப்பட்ட ரயத்வாரி பட்டா உரிமை மூல ஆவணமாக கருதப்படும், CRP 774/2010, 07.08.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்.

No comments:

Post a comment