14/04/2020

6230 - அரசுநலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் தருணத்தில், மிண்ணனுத் துறைப்பணிகள், கணிணிப் பயன்பாடு போன்றவை, தொழிற்சாலை சட்டவரையறைக்குள் வராது, CRL OP No 17936 & 17937 / 2013, 08.03.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்

1 comment: