14/04/2020

6231 - மனைவி, மணமாகாத மகள் ஆகியோர் ந்லனுக்காக, பெயரிரவல் முறையில், சொத்து வாங்கப்படுவதை சட்டம் அனுமதிக்கும், SA No. 660/2006, 17.07.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்

1 comment: