14/04/2020

6232 - பாலியியல் வன்கொடுமையால் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு, இழப்பீடு வழ்ங்கும்பொழுது, நிபூன்சேக்சனா வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் வகுத்தளித்த நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்படுதல் வேண்டும், Crl OP No. 22699/2012, 22.08.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்கதிர்

1 comment: