21/05/2020

6243 - 247 மின் இணைப்புகளில் யூனிட்டுகள் குறைந்துள்ளதால், வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது, TNSIC, CASE No. NC740/F/2018 (SA10894/F/2016), 04.02.2020

https://drive.google.com/open?id=1uvQFdDPJmMuB-za6vIxrP5oFVh5M2sN7

1 comment: