30/05/2020

6248 - போலியான பட்டா தயார் செய்து, கட்டிட உரிமை பெற்று, கட்டிடம் கட்டி வருவது தொடர்பாக தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். CP No. 494/B/17 (SA2641/B/16), 08.01.2020

https://drive.google.com/file/d/13oKrOa_3EKBN6Z9iGQRDbgi4Z34yDQ9E/view?usp=sharing

1 comment: