30/05/2020

6247 - கருணை அடிப்படையில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டவர்கள் பட்டியல் & Seniority List வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். CP291/F/2019, 30.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1cL9h3GSUfWgCFyQbiI1olObdm7Wek0FQ/view?usp=sharing

1 comment: