30/05/2020

6246 - பட்டா மாறுதல் கோப்பு இல்லை என்பதால், வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரணை செய்து தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA 3546/B/மறுவிசாரணை/2018, 10.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1zHLLzj7QyNO3UByGcP9hVDLx97VwE_of/view?usp=sharing

1 comment: