30/05/2020

6245 - பட்டாவில் பெயர் விடுபட்டதன் பிண்ணனியில் உள்ள ஆவணங்கள் அலுவலகத்தில் இல்லை, வட்டாட்சியர், கண்டாச்சிபுரம், 26.05.2002, நன்றி ஐயா. சரத், கடலூர்

https://drive.google.com/file/d/1ZOByDUEZdd4N-qgPGuGY8oUlu30FJS78/view?usp=sharing

1 comment: